Kto przeprowadza nadzór budowlany?

Nadzór budowlany sprawuje Powiatowy (PINB), wojewódzki (WINB) oraz Główny (GINB) Inspektor Nadzoru Budowlanego. Osobą przeprowadzającą nadzór budowlany może zostać osoba posiadająca wykształcenie co najmniej techniczne związane z budownictwem, która ponadto wykazuje się potwierdzoną poprzez stosowny egzamin znajomością prawa budowlanego i umiejętnością jego praktycznego wdrażania w projektach. Wymagany jest odpowiedni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz posiadanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Uprawnienia nieograniczone przysługują wyłącznie Inspektorom posiadającym wyższe wykształcenie. Przed podjęciem funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego konieczne jest także ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej.

              Do obowiązków Inspektora Nadzoru Budowlanego należą:

–          kontrola administracji architektoniczno – budowlanej,

–          sprawdzenie, czy prowadzone budowy są zgodne z przepisami prawa budowlanego,

–          przeprowadzenie kontroli zgodności projektu ze stanem faktycznym,

–          wskazywanie na nieprawidłowości i zagrożenia wymagające korekty,

–          nakładanie kar i nakazywanie rozbiórki obiektów,

–          badanie przyczyn wystąpienia katastrof budowlanych.

Nadzór budowlany a nadzór inwestorski

Powyższy opis wskazuje, że Inspektor Nadzoru Budowlanego jest skoncentrowany przede wszystkim na prawnych aspektach związanych z prowadzeniem budowy oraz na tym, by proces budowlany na żadnym z etapów nie naruszał interesów publicznych. Można powiedzieć, że Inspektor Nadzoru Budowlanego zorientowany jest przede wszystkim na kontrolę prawną i ochronę interesów związanych z osobami innymi niż inwestor.

Nadzór Inwestorski prezentuje odmienną postawę i koncentruje się przede wszystkim na interesach inwestora, dążąc do optymalizacji wieloetapowego procesu budowlanego tak, aby odbywał się on zgodnie z prawem oraz z poszanowaniem interesów publicznych. Zatrudnienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zawsze jest dobrowolną decyzją inwestora. O obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego można mówić, gdy:

1.       Obiekt ma zostać przeznaczony do użytku publicznego lub zbiorowego zamieszkania przy kubaturze powyżej 2500 m3;

2.       Budynek ma osiągnąć wysokość 15 metrów lub większą;

3.       Starosta nałożył na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (np. ze względu na znaczny stopień skomplikowania projektu).

W pozostałych przypadkach Nadzór Inwestorski jest dobrowolny.

Przewagi nadzoru inwestycyjnego

Inspektor nadzoru inwestycyjnego, w odróżnieniu od inspektora nadzoru budowlanego, nie tylko dba o zgodność działań z wymogami i przepisami prawnymi, lecz także sprawdza jakość materiałów budowlanych i samych robót na każdym etapie. Nie jest to także osoba, która miałaby zajmować się nakładaniem kar, czy pojawiać się na kontroli tylko od czasu do czasu. Nadzór Inwestycyjny jest procesem systematycznym i zakłada pełen wgląd i kontrolę nad pracami na każdym etapie i nie tylko w prawnym aspekcie. Inspektor nadzoru inwestycyjnego zamiast kar i ograniczeń jest zorientowany na rozwiązywanie zaistniałych problemów w sposób korzystny dla inwestora. Jest więc obecny na różnych etapach począwszy od prac, prób i odbiorów instalacji technicznych, aż po przekazanie gotowych obiektów do użytkowania. Upoważniony inspektor nadzoru inwestycyjnego może zostać przedstawicielem inwestora w przypadku ewentualnej kontroli nadzoru budowlanego.

Podsumowanie

Nadzór budowlany obejmuje organy administracyjne zabezpieczające interesy publiczne, a jego zadaniem jest sprawdzenie zgodności działań z przepisami prawa budowlanego, identyfikowanie nieprawidłowości oraz badanie przyczyny ewentualnych katastrof. Inspektor nadzoru inwestorskiego dba nie tylko o zgodność działań z przepisami, ale także kontroluje różne aspekty wieloetapowego przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja budowlana. Jego zadaniem jest ochrona interesów inwestora z poszanowaniem wszelkich zasad i praw stron trzecich. Jako osoba kompetentna i szczegółowo zaznajomiona z przedsięwzięciem budowlanym, może być przedstawicielem inwestora w przypadku ewentualnej kontroli nadzoru budowlanego.

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

CZYTAJ RÓWNIEŻ...  Decyzja środowiskowa - co należy wiedzieć?
SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc