Czego dotyczy decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest jedną z decyzji administracyjnych, jakie należy uzyskać przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Wydaje się ją dla przedsięwzięcia, a nie dla zamierzenia budowlanego, co oznacza, że do pozytywnego rozstrzygnięcia przyczyniać się będą także czynniki inne niż same cechy nieruchomości, związane z zagospodarowaniem terenu, jego przeznaczeniem i wpływem na ekosystem. Decyzja jest także wymagana w przedsięwzięciach związanych z ingerencją i wykorzystaniem środowiska (np. wydobycie surowca).

Decyzja środowiskowa jest wydawana przez różne organy administracyjne zależnie od charakteru planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia. Domniemanym organem decyzyjnym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jednak w przypadku niektórych przedsięwzięć konieczna jest zgoda innego organu.

Jak przebiega ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

Decyzja środowiskowa – jej uzyskanie – składa się z kliku etapów. Pierwszym wymaganym krokiem jest złożenie w odpowiednim urzędzie wniosku. Drugi etap stanowi przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko l. Przed złożeniem raportu można zwrócić się z prośbą o ustalenie zakresu raportu. Złożenie raportu obowiązuje w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz gdy inicjatywa może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a organ decyzyjny zadecydował, że przeprowadzi ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W pozostałych przypadkach wystarczającym dokumentem jest karta informacyjna przedsięwzięcia. Poza raportem do wniosku należy dołączyć inne dokumenty wymienione w artykule 74 ust. 1 OOŚ (są to m.in. poświadczona przez odpowiedni organ kopia mapy ewidencyjnej przedstawiająca zarówno obszar realizacji jak i środowiskowego wpływu inicjatywy, wypis z rejestru gruntów, dowód uiszczenia opłaty za wydanie decyzji środowiskowej).

Ocena oddziaływania na środowisko obejmuje weryfikację złożonego przez wnioskodawcę raportu, uzyskanie uzgodnień oraz umożliwienie społeczeństwu udziału w postępowaniu, co oznacza, że każdy zainteresowany może wnosić uwagi i sugestie do planowanego przedsięwzięcia. Decyzja środowiskowa może:

–        być w pełni zgodna z projektem i założeniami wnioskodawcy,

–        akceptować przedsięwzięcie wnioskodawcy w formie zmienionej,

–        nałożyć dodatkowe zobowiązania, takie jak np. wykonanie kompensacji przyrodniczej czy monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czas oczekiwania na decyzję ustawowo powinien trwać do 30 dni, w rzeczywistości proces uzyskiwania decyzji środowiskowej to około 2-9 miesięcy, a w szczególnych przypadkach może przedłużyć się nawet do 2 lat.

Czy decyzja środowiskowa to coś, co może uzyskać inwestor zastępczy?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, ponieważ inwestor zastępczy może występować w imieniu bezpośredniego inwestora wobec organów administracji. Jednak to, na czyich barkach spoczywać będzie odpowiedzialność za otrzymanie pozytywnej decyzji środowiskowej zależy od ustalenia, co będzie przedmiotem umowy zawartej między inwestorem zastępczym a bezpośrednim. Poza samą procedurą formalną inwestor zastępczy może nadzorować projekt budowy pod kątem jego zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z decyzji środowiskowej, co jest szczególnie istotne, ponieważ niestosowanie się do orzeczenia grozi wycofaniem pozwolenia na budowę, wstrzymaniem eksploatacji oraz grzywną wynoszącą od 5 tys. Do nawet miliona złotych.

Podsumowanie

Decyzja środowiskowa jest niezbędnym dokumentem, jaki należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę. Jest ona wydawana przez upoważnione organy administracyjne, po złożeniu wniosku i przygotowaniu raportu lub karty informacyjnej. Decyzja może wiązać się ze zmianami lub dodatkowymi zobowiązaniami, takimi jak kompensacja przyrodnicza. Inwestor zastępczy może działać w imieniu bezpośredniego inwestora, ale obie strony ponoszą odpowiedzialność za decyzję. Niestosowanie się do decyzji środowiskowej grozi sankcjami, takimi jak wycofanie pozwolenia na budowę czy grzywna.

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc