Czym jest ESG?

ESG to usystematyzowany zbiór pozafinansowych, mierzalnych wskaźników jakości działania korporacji, zorientowany na określenie konsekwencji, które niosą ze sobą kolejne projekty biznesowe i sposoby ich realizacji w odniesieniu do trzech sfer: środowiskowej (environmental), społecznej (social) oraz ładu korporacyjnego (government). Celem ESG jest uchwycenie pozafinansowych czynników stwarzających możliwości i ryzyko w kontekście normalnego funkcjonowania firmy. ESG jest przedmiotem dyrektywy CSRD i standardów CSRS, które zostały przyjęte kolejno w 2022 i 2023 roku.

ESG – kogo dotyczy?

Obowiązek sprawozdawczości dotyczy dużych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszelkich innych organizacji wyrażających wolę raportowania ESG.

●      Od 01.01.2024 obowiązek złożenia raportu mają duże przedsiębiorstwa będące jednostkami interesu publicznego lub notowane, zatrudniające powyżej pięciuset osób;

●      Od 01.01.2025 do sprawozdań ESG zobowiązane będą pozostałe duże przedsiębiorstwa;

●      01.01.2026 obowiązek obejmie także średnie i małe spółki notowane, z wyjątkiem notowanych mikroprzedsiębiorstw

ESG a CSR

Podczas gdy działania CSR służą budowaniu pozytywnego wizerunku firmy poprzez ukazanie tego, jak korporacja wyróżnia się swoim przekraczającym oczekiwania zaangażowaniem w sprawy społecznie istotne, a jednocześnie leżące poza sferą jej interesów finansowych, respektowanie zasad wynikających z ESG stanowi raczej rodzaj współczesnego minimum etycznego i odpowiedzialnościowego, do którego zobowiązane są przedsiębiorstwa działające na terenie UE. Zadaniem raportów ESG ma być zwiększenie transparentności przedsiębiorstw wobec inwestorów i organizacji pozarządowych monitorujących konsekwencje działalności biznesu dla otoczenia.

Czy raporty ESG są wiarygodne?

W związku ze znaczną ilością danych, do ujawnienia których zobowiązane są firmy, również te, w których interesie leży zachowanie dyskrecji, pojawia się pytanie o to, czy upubliczniane sprawozdania będą zgodne ze stanem faktycznym. Problem taki występował, gdy obowiązywała dyrektywa NFRD, jednak CSRD wprowadziła standaryzację pod kątem istotności, porównywalności i uwiarygodnienia (przez wprowadzenie niezależnych podmiotów atestacyjnych). Ponadto na spółki naruszające zasady związane z raportowaniem ESG nakładane będą sankcje. Można więc oczekiwać, że raporty ESG będą z czasem coraz bardziej rzetelnym źródłem informacji na temat pozafinansowej działalności spółek, jednak dopiero od czasu, gdy standaryzowane sprawozdania zostaną wprowadzone powszechnie. 

Rola nadzoru inwestycyjnego w dostosowaniu działań do ESG

Inwestor zastępczy zaznajomiony z dyrektywami unijnymi może zadbać o to, by rozwiązania stosowane w odniesieniu do konkretnego projektu respektowały zasady zrównoważonego rozwoju i były zgodne z ogólnymi zasadami wyrażonymi w CSRD oraz taksonomii unii europejskiej. Może także przewidywać kluczowe przewagi i trudności, jakie pojawią się podczas realizowania celów na różnych etapach prac. Dostosowanie do nowoczesnych standardów, a także przekazanie inwestorowi wiedzy na temat wpływu konkretnych rozwiązań na środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym czynniki może okazać się pomocne podczas tworzenia corocznych sprawozdań, które od 2026 roku będą dotyczyły znacznej ilości przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej. Inwestor zastępczy sprawdza także, czy profil podwykonawcy jest zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju – co również jest unijnym wymogiem.

Podsumowanie

ESG to zestaw pozafinansowych wskaźników oceniających jakość działań przedsiębiorstwa pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Obowiązek raportowania dotyczy różnych podmiotów, a standardy CSRD mają na celu zapewnienie wiarygodności tworzonych raportów. Inwestorzy muszą dostosować swoje działania do zasad ESG, dbając o zrównoważony rozwój w myśl unijnej dyrektywy, w czym mogą zyskać wsparcie inwestora zewnętrznego. Warto mieć na uwadze, że obecnie ESG jako narzędzie ewaluacyjne jest wprowadzane stopniowo i nie dotyczy jeszcze każdego rodzaju działalności.

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc