Kim jest rzeczoznawca PPOŻ?

Rzeczoznawca PPOŻ, czyli przeciwpożarowy, to osoba, która na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia stwierdza, czy obiekty budowlane oraz ich projekty spełniają standardy bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zarówno w zakresie ochrony osób przebywających w danym budynku, jak również w kwestii bezpieczeństwa ekipy ratunkowej w okoliczności wystąpienia pożaru. Według ustawy z 2015 roku o dostępie do wykonywania niektórych zawodów (DzU 1505), rzeczoznawcą PPOŻ może zostać inżynier, który dodatkowo zdał egzamin zawodowy z przepisów prawa i wiedzy technicznej na temat ochrony przeciwpożarowej.

Jakie obowiązki i uprawnienia ma rzeczoznawca PPOŻ?

Do zadań rzeczoznawcy PPOŻ należą: prowadzenie ewidencji uzgodnionych projektów budowlanych, zawiadomień o uzgodnieniu i wysłaniu uzgodnień, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji osobom upoważnionym oraz samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Ponadto wymaga się, by rzeczoznawca w okolicznościach zmiany miejsca zamieszkania informował o tym stosowne organy PSP. 

Do uprawnień rzeczoznawcy PPOŻ zalicza się uzgadnianie obiektów i projektów budowlanych z wymaganiami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Uzgadnianie może dotyczyć także projektów urządzeń przeciwpożarowych oraz innych, które tego wymagają. Należy jednak pamiętać, że rzeczoznawca nie może uzgadniać żadnych własnych projektów – w takich okolicznościach potrzebny jest inny rzeczoznawca, który zaopiniuje projekt. Ponadto rzeczoznawca może sporządzać ekspertyzy techniczne i inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Może także wykonywać wszelkie czynności związane z zapobieganiem występowaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru. 

Jakich porad może udzielić rzeczoznawca PPOŻ?

Do rzeczoznawcy PPOŻ warto zwrócić się z pytaniem o celowość i adekwatność różnych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Specjalista ten powinien także umieć wypowiedzieć się na temat bezpieczeństwa wdrażania różnorodnych rozwiązań, opartych na różnego rodzaju materiałach. Jest to często wiedza istotna ze względu na budżet przedsięwzięcia. Nienegocjowalną granicą modyfikowania zabezpieczeń jest zbiór wymagań wynikających z przepisów – i są to zalecenia, które okazują się wystarczające dla większości obiektów, jednak zdarza się, że samo spełnienie elementarnych kryteriów nie zapewni bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Odpowiedzialność za stwierdzenie czy stopień ochrony budynku jest wystarczający, spoczywa właśnie na barkach rzeczoznawcy PPOŻ. 

Jak nadzór inwestycyjny może współpracować z rzeczoznawcą PPOŻ?

Warto, by rzeczoznawca nie tylko uzgodnił projekt i przeanalizował dokumentację, lecz także aby na etapie końcowym, przed oddaniem obiektu do użytkowania, upewnił się, że w razie wystąpienia pożaru budynek jest odpowiednio przygotowany. W celu przetestowania skuteczności wdrożonych rozwiązań można przeprowadzać symulacje wykazujące mocne i słabe strony wdrożonych rozwiązań. To umożliwia wprowadzenie wymaganych korekt, dzięki czemu zwiększone zostaje bezpieczeństwo użytkowania budynku. 

Innym istotnym zagadnieniem, w którym pomocna okaże się opinia, jaką wydaje rzeczoznawca PPOŻ, jest dobór i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej. Zdarzają się przypadki montażu niezgodnego ze sztuką. Od rozwiązywania problemów lepsze jest zapobieganie ich wystąpieniu, dlatego warto zadbać o to, by osoba kompetentna, świadoma wymagań i standardów wykonawczych nadzorowała budowę na każdym jej etapie, by zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom i konieczności ich skorygowania, co pociąga za sobą dodatkowy czas i koszty. 

Warto zapamiętać 

Rzeczoznawca PPOŻ jest specjalistą do spraw ochrony przeciwpożarowej, który ocenia zgodność obiektów budowlanych i ich projektów z normami bezpieczeństwa. Jego obowiązki obejmują prowadzenie dokumentacji, uzgadnianie projektów oraz sporządzanie ekspertyz technicznych. Udziela on porad dotyczących bezpieczeństwa oraz współpracuje z nadzorem inwestorskim w testowaniu i poprawie skuteczności systemów przeciwpożarowych. Jego rola jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynków. 

Varso Tower, wys. 310m, rola PM: Nadzór Inwestorski
A2 Warsow East Park, pow. 88.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc