I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych uzyskanych i gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.pm.org.pl jest:

Project Management Spółka z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa,

KRS: 0000622290, NIP: 5242803254, REGON: 36466740000000 (dalej: „Administrator”, „PM”).

Kontakt z Administratorem

Pocztą elektroniczną – adres: biuro@pm.org.pl
Telefonicznie – nr: +48 22 489 52 93
Pocztą tradycyjną – adres: ul. Złota 59,00-120 Warszawa, Biurowiec Lumen, piętro 6

II Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych

Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez Project Management Spółka z o.o. lub usług dostępnych za pośrednictwem tej Spółki, w szczególności usług podmiotów z nią powiązanych osobowo lub kapitałowo.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych z podziałem uwzględniającym zakres objęty korzystaniem przez danego użytkownika serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, aktualnie lub z których będzie można korzystać w przyszłości:

1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach
4. Newslettery i alerty.

Ad. 1 Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych

1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
2. Dane są przetwarzane w celach:
a) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
b) monitorowania nadużyć,
c) informowania o treściach i usługach Administratora i podmiotów z nim powiązanych osobowo i kapitałowo,
d) udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
e) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ad. 2 Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych

1. Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło).
2. Korzystanie z niektórych usług kierowanych do branż lub specjalności może wymagać założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji.
3. W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę. W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta, zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
4. Dane przetwarzane są w celach:
a) umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem,
b) weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
c) informowania o treściach i usługach Administatora, podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo,
d) prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników, e) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
f) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
5. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisach. 7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ad. 3 Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach

1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także wizerunek.
2. Dane przetwarzane będą w celach:
a) rejestracji na event oraz w niektórych przypadkach założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez Administratora,
b) weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora, c) dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem,
d) pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
e) umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu,
f) marketingu usług i komunikowania się z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
g) udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
h) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
i) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ad. 4 Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów

1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych). W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
2. Dane przetwarzane będą w celach:
a) przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
b) marketingu usług i komunikowania się przez spółki Grupy PTWP z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
c) dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników, d) prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
e) obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
3. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
4. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej.
5. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

III Uprawnienia użytkownika udostępniającego dane

I. Prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.
II. Prawo do kontroli przetwarzania własnych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: wniesienia sprzeciwu, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów.
III. Prawo do usunięcia danych, jeśli podane dane są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
IV. Prawo do przeniesienia danych do innego Usługodawcy.
V. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – dotyczy to sytuacji, gdy udzielono zgodę na wysyłanie informacji marketingowych. Można z nich zrezygnować korzystając z linka w stopce maila z taką informacją lub kontaktując się na adres biuro@projectmanagement.org.pl
VI. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
VII. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych / Urząd Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa wyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@projectmanagement.org.pl albo pisemnie na adres Administratora. IV Możliwosć profiliowania danych Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby, której dane są gromadzone istotnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. W przypadku szczegółowych decyzji przy wykorzystaniu danych ostateczną decyzję podejmuje człowiek.

V Pliki Cookies i dane eksploatacyjne

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www.projectmanagement.org.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia nastąpiło korzystanie przy odwiedzaniu strony www.projectmanagement.org.pl). Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej przetwarzane są w następujących celach:

– identyfikacji Usługobiorców, jeśli udostępniona zostanie opcja logowania na Koncie Klienta i pokazywania, że są zalogowani;
– zapamiętywania danych z wypełnianych dokumentów dostępnych na stronie, ankiet lub danych logowania;
– dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji;
– prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony PM oraz badania potrzeb użytkowników strony, z wyłączeniem ich personalnej identyfikacji.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Jest możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na własnym komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. Ustawienia indywidualnej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę PM – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Administrator może zbierać również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę www.projectmanagement.org.pl. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. VI Pozostałe informacje Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:

– zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem;
– dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
– dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.