Specjalistyczne usługi kancelarii dla klientów PM

Zawiłość przepisów oraz procedur prawnych, różnorodna interpretacja przepisów, w szczególności przez organy samorządu, wymaga bieżącego usuwania wątpliwości i konieczności poszukiwania rozwiązań prawnych na każdym etapie inwestycji.

Sporządzane analizy prawne stanowią podstawę do rozstrzygania wątpliwości co do możliwości i realizacji inwestycji w zakresie odnoszącym się do kwestii prawnych dotyczących projektowania, usług środowiskowych, przyszłego zarządzania i nadzoru.

Mogą one stanowić wsparcie wewnętrzne – pomocne w zakresie podjęcia decyzji co do wyboru rozwiązań, mogą być przedstawiane organom administracji w ramach uzasadnień wniosków składanych w imieniu lub przez inwestora w celu wykazania zasadności stanowiska prawnego.  

Im szybciej dostrzeże się problematyczne kwestie prawne i dokona ich analizy, tym łatwiejsza będzie realizacja założonych celów przez dokonania wyboru właściwych rozwiązań i podjęcie związanych z tym działań.

W czym Kancelaria Prawna może pomóc naszym klientom:

  1. Sporządzanie analiz i opinii prawnych z zakresu:
    • ochrony środowiska, w tym przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowych, raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pozwoleń wodnoprawnych i innych pozwoleń środowiskowych,
    • przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym uchwał w sprawie MPZP,
    • prawa budowlanego.
  2. Reprezentowanie klientów w kontaktach z urzędami, w postępowaniach administracyjnych przed takimi organami, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wody Polskie, PINB, Starostwa Powiatowe.
  3. Pomoc we wdrażaniu nowych przepisów.
  4. Wsparcie klientów podczas kontroli.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI