Pomimo, że obowiązek opracowywania sprawozdań w tym zakresie nie jest niczym nowym, to bardzo często spotykam się wśród przedsiębiorców z brakiem świadomości o konieczności jego dopełnienia.

Raportowanie i obowiązki sprawozdawcze wynikają z prawa ochrony środowiska i innych ustaw i nie dotyczą tylko dużych firm – zarówno przedsiębiorstwa usługowe, jak i producenci oraz zarządcy nieruchomości mają swoje obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Oto kilka kluczowych rocznych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, o których warto pamiętać:

Raport KOBiZE (Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami):

Obowiązek opracowywania sprawozdań do KOBIZE (tzw. raport KOBIZE) dotyczy każdego podmiotu, który korzysta ze środowiska – a co to oznacza? Oznacza to, że działalność powoduje wpływ na środowisko i jego elementy poprzez np. emisję zanieczyszczeń do powietrza i to nie tylko przez zakłady przemysłowe, ale również przez posiadaną flotę samochodową (również samochody w najmie, zgodnie z zasadą ”zanieczyszczający płci”), eksploatowany piec gazowy do ogrzewania magazynu lub biura czy nawet systemu klimatyzacji, z której nastąpił wyciek.

Sprawozdawczość z tego zakresu nie dotyczy jedynie dużych zakładów, które powodują emisję w związku z np. produkcją i posiadają pozwolenia na emisję, ale również mniejszych przedsiębiorstw.

Dla przykładu nasza firma PM – Inwestor Zastępczy nie prowadzi działalności wytwórczej, nie posiadamy własnych obiektów, ale z racji eksploatacji floty samochodowej corocznie składamy sprawozdania z tego zakresu.

Obowiązkiem złożenia raportu do KOBiZE objętych jest większość przedsiębiorstw w Polsce. 

Złożyć raport KOBiZE za rok 2023 należy do 29.02.2024. Aby złożyć sprawozdanie konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie podmiotu w elektronicznej bazie danych.

Może Cię zainteresować również:

Outsourcing środowiskowy

Environmental Due Diligence

Decyzja środowiskowa

Sprawozdania i opłaty za korzystanie ze środowiska do marszałka województwa (roczne sprawozdania środowiskowe)

Zbiorcze zestawienie danych środowiskowych wprowadzane do systemu KOBiZE jest również niezbędne do naliczania opłat środowiskowych i przygotowania sprawozdania środowiskowego do marszałka województwa. Każdy przedsiębiorca korzystający ze środowiska jest zobowiązany do rozliczenia oraz ewentualnego wniesienia opłaty do końca marca każdego roku.

Składanie sprawozdań środowiskowych odbywa się raz w roku – do 31.03.

Nie każdą naliczoną opłatę środowiskową należy wnosić – z mojego doświadczenia wynika, że o ile do składania sprawozdań zobowiązanych jest większość firm w Polsce o tyle tylko część z nim musi wnosić opłaty. Jeśli wysokość należnych opłat środowiskowych nie przekracza 800zł podmiot jest zwolniony z jej wnoszenia. Jeśli kwota ta przekracza 100zł, podmiot jest zobowiązany do złożenia marszałkowi województwa tzw. sprawozdania z korzystania ze środowiska, a dokładniej informacji i danych dotyczących zakresu korzystania ze środowiska w roku poprzednim oraz wysokości opłat należnych z tego tytułu. 

Fabryka RTE, pow. 25.000 m2 rola PM: Inwestor Zastępczy, Nadzór Inwestorski, Projektant

„Sprawozdanie o odpadach” – BDO (Baza danych odpadach):

Tak jak każdy korzystający ze środowiska jest zobowiązany do składania sprawozdań do KOBiZE oraz marszałka województwa tak nie każdy podmiot, którego działalność wiąże się z generowaniem czy gospodarowaniem odpadami musi składać sprawozdania z tego zakresu. Tu sprawa jest dużo bardziej skompilowana i zależy od wielu czynników, takich jak charakter czy ilość wytwarzanych odpadów i rodzaj prowadzonej działalności. W ramach obsługi środowiskowej firm doradzam, czy składanie takie sprawozdania jest konieczne oraz jakie inne ewentualne obowiązki środowiskowe należy wypełnić.

Sprawozdania w BDO należy składać do 15 marca za rok poprzedni.

Nie wiesz czy ciążą na Tobie obowiązki sprawozdawcze? Umów się z nami na bezpłatna konsultacje to pomożemy Ci je zidentyfikować.

Sporządzanie sprawozdań i obliczanie wysokości należnych opłat środowiskowych jest elementem obsługi środowiskowej firm.

Centrun Logistyczne A2 Warsow Park, pow. 100.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski
ACCOR WARSZAWA, rola PM: Projektant Konstrukcji, Nadzór Inwestorski
Fabryka FORTE Suwałki, pow. 300.000 m2, rola PM: Nadzór Inwestorski, koordynator fit-out

Integrujemy i optymalizujemy wszystkie procesy inwestycji budowlanej.

Umów się na bezpłatną konsultację.

SPRAWDŹ, JAK możemy pomóc