Opracowany proces modelowania i optymalizacji energetycznej

W PM usługi środowiskowe są najdynamiczniej rozwijającym się działem. Dzieje się tak, ponieważ obszar ten w coraz większym stopniu determinuje proces decyzyjny i budowlany. Dbamy o te kwestie także dlatego, że jesteśmy przekonani, iż głębokie zaangażowanie we wszystkie działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego, są najwłaściwszym sposobem realizacji inwestycji budowlanych.

Opracowaliśmy sposób przebiegu procesu modelowania i optymalizacji energetycznej budynku:

1. W pierwszym etapie zbieramy dane dotyczące kluczowych parametrów: projektu, konstrukcji, procesu realizacji, instalacji i systemów, takich jak ogrzewanie, wentylacja, chłodzenie, oświetlenie oraz izolacja i okna.
2. Następnie sprawdzamy za pomocą specjalistycznego software’u dostępne scenariusze, które umożliwiają wykonanie symulacji różnych aspektów działania budynku.
3. Na tej podstawie opracowujemy wirtualny model budynku uwzględniający jego specyficzne cechy mające wpływ na poziom zużycia energii. Otrzymane wyniki symulacji umożliwiają nam wprowadzenie zmian pomagających zwiększyć efektywność energetyczną budynku i zmniejszyć jego ślad węglowy.
4. Analiza śladu węglowego ta obejmuje ocenę ilości emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia budynku, łącznie z produkcją materiałów budowlanych, realizacją budowy, użytkowaniem oraz rozbiórką.
5. Na etapie implementacji wspieramy inwestora w podjęciu optymalnych decyzji projektowych mających wpływ na jakość oddziaływania budynku na środowisko. Dotyczą one stosowania materiałów o mniejszym śladzie węglowym, zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
6. W trakcie użytkowania budynku niezbędny jest stały monitoring zużycia energii oraz poziomu emisji gazów cieplarnianych w czasie rzeczywistym oraz poddawanie wyników ocenie zgodności założonych celów z uzyskiwanymi parametrami. Rekomendujemy naszym klientom rozwiązania umożliwiające zautomatyzowany monitoring i zarządzanie tymi parametrami.
7. Opracowujemy system do zbierania i regularnego raportowania wyników przed zarządem, spełniając w ten sposób wymagania prawne.
8. Rekomendujemy naszym klientom zaplanowanie szeregu działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem energii w budynku poprzez efektywne wykorzystanie energii, zastosowanie odnawialnych źródeł energii, poprawę izolacji termicznej oraz zmiany w systemach ogrzewania i chłodzenia.

Jakie korzyści dla inwestycji wnosi modelowanie i optymalizacja energetyczna?

  1. Możliwość prześledzenie wszystkich scenariuszy i wyboru najlepszej opcji, również łatwego wprowadzenia zmian przy stosunkowo niskich kosztach.
  2. Korzyści ekonomiczne wynikające z zastosowania rozwiązań o odpowiednich parametrach, co przynosi wymierne oszczędności przez cały okres użytkowania budynku oraz zwiększa zwrot z inwestycji.
  3. Zapewnienie dostępu do danych niezbędnych do raportowania ESG.
  4. Zaplanowanie systemu monitorowania wydatków i łatwiejszego raportowania w całym cyklu życia budynku.
  5. Możliwość obniżenia kosztów eksploatacji budynków.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI